Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades, l’entitat Inforolot, SA amb NIF A-17080375 i domiciliada a plaça del medi (local 315), 1 entl. 15, Olot, Girona us informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament correspon a l’entitat Inforolot, SA amb NIF A-17.080.375. A l’efecte de qualsevol comunicació el seu correu electrònic serà admin@inforolot.com.

Amb quina finalitat recollim les seves dades?

Les dades personals que vostè facilita a aquesta entitat són introduïts en un fitxer per a una finalitat contractual. Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i únicament seran cedides per disposició legal o després d’haver obtingut un consentiment previ.

Els fitxers automatitzats i altres documents que contenen dades de caràcter personal es troben protegides d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i altres normes de l’Estat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació amb vostè i durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals.

Quins drets pot exercir quan ens facilita les seves dades?

Tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a que siguin rectificades o suprimides, a l’oposició o limitació del seu tractament i el dret a la portabilitat.

També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).